Regular Class Schedule
7:05   First Bell
7:10   Warning Bell
7:15 - 8:45   1A/5B classes
8:50-10:20   2A/6B classes
10:20-12:25   3A/7B classes
  A Lunch 10:35-11:05 Lunch (Bldg 300, Bldg 200 but not gym)
  11:05 - 12:25 - Class
     
  B Lunch 10:25 - 11:10 - Class
  11:10 - 11:40 Lunch (Bldg 500, CSS/SLA/PLA, Upstairs Bldg 100)
  11:40 - 12:25 - Class
     
  C Lunch 10:25 - 11:55 - Class
  11:55 - 12:25 - Lunch (Bldg 600, Gym, Downstairs Bldg 100)
     
 12:30 - 2:00    4A/8B Classes
     
Early Release Class Schedule
7:10   Warning Bell
7:15 - 8:10   1A/5B classes
8:15 - 9:10   2A/6B classes
9:15 - 11:15   3A/7B classes
      9:15-9:45   Wellness Wednesday - Hope for Healing  (NEW!)
  A Lunch 9:45 - 10:15 Lunch (Bldg 300, Bldg 200 but not gym)
  10:15 - 11:15 - Class
     
  B Lunch 9:45-10:15 - Class
  10:15 - 10:45 Lunch (Bldg 500, CSS/SLA/PLA, Upstairs Bldg 100)
  10:45 - 11:15 - Class
     
  C Lunch 9:45 - 10:45 - Class
  10:45 - 11:15 - Lunch (Bldg 600, Gym, Downstairs Bldg 100)
     
 11:20 - 12:15    4A/8B Classes